در اعمال ماه شوال است

 

شباول

از جمله لیالى شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیاىآن احادیث‏بسیار وارد شده و روایت‏شده است که آن شب کمتر از شب قدر نیست و از براىآن چند عمل است:

اولغسل است در وقتى که غروبکرد آفتاب.

دوماحیا آن شب به نماز و دعا واستغفار و سؤال از حق تعالى و بیتوته در مسجد.

سومآنکه بخواند در عقب نماز مغرب و عشا و نماز صبح و عقب نماز عید الله اکبرالله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و لله الحمد الحمد لله على ماهدانا و له الشکر على ما اولانا.

چهارمآنکهچون نماز مغرب و نافله آن را خواند دستها را بسوى آسمان بلند کند و بگوید یا ذاالمن و الطول یا ذا الجود یا مصطفی محمد و ناصره صل على محمد و آل محمد و اغفر لیکل ذنب احصیته و هو عندک فی کتاب مبین پس به سجده برود و صد مرتبه در سجده بگویداتوب الى الله پس هر حاجت که دارد از حق تعالى بخواهد که ان شاء الله تعالى برآورده خواهد شد و در روایت‏شیخ است که: بعد از نماز مغرب به سجده رود و بگوید یا ذاالحول یا ذا الطول یا مصطفیا محمدا و ناصره صل على محمد و آل محمد و اغفر لی کل ذنباذنبته و نسیته انا و هو عندک فی کتاب مبین پس بگو صد مرتبه اتوب الى الله.

پنجمزیارت کند امام حسین علیه السلام را کهفضیلت‏بسیار دارد و زیارت مخصوصه این شب در باب زیارات بیاید ان شاء الله.

ششمده مرتبه بگوید ذکر یا دائم الفضل را که دراعمال شب جمعه گذشت.

هفتمبجا آورد ده رکعتنمازى که در شب آخر ماه رمضان گذشت.

هشتمبجاآورد دو رکعت نماز در رکعت اول بعد از حمد هزار مرتبه توحید و در دوم یک مرتبهبخواند و بعد از سلام سر به سجده بگذارد و صد مرتبه بگوید اتوب الى الله پس بگویدیا ذا المن و الجود یا ذا المن و الطول یا مصطفی محمد صلى الله علیه و آله صل علىمحمد و آله و افعل بی کذا و کذا و به جاى آن حاجات خود را بطلبد و روایت است کهحضرت امیر المؤمنین علیه السلام این دو رکعت را به این کیفیت‏بجا مى‏آورد پس سر ازسجده برمى‏داشت و مى‏فرمود به حق آن خداوندى که جانم به دست قدرت او است هر که ایننماز را بکند هر حاجت از خدا بطلبد البته عطا کند و اگر به عدد ریگهاى بیابان گناهداشته باشد خدا بیامرزد و در روایت دیگر به جاى هزار مرتبه توحید صد مرتبه وارد شدهلکن نماز را بعد از نماز مغرب و نافله آن باید بجا آورد و شیخ و سید بعد از ایننماز این دعا را نقل کرده ‏اند

یا الله یا الله یا الله یا رحمان یاالله یا رحیم یا الله یا ملک یا الله یا قدوس یا الله یا سلام یا الله یا مؤمن یاالله یا مهیمن یا الله یا عزیز یا الله یا جبار یا الله یا متکبر یا الله یا خالقیا الله یا بارئ یا الله یا مصور یا الله یا عالم یا الله یا عظیم یا الله یا علیمیا الله یا کریم یا الله یا حلیم یا الله یا حکیم یا الله یا سمیع یا الله یا بصیریا الله یا قریب یا الله یا مجیب یا الله یا جواد یا الله یا ماجد یا الله یا ملییا الله یا وفی یا الله یا مولى یا الله یا قاضی یا الله یا سریع یا الله یا شدیدیا الله یا رءوف یا الله یا رقیب یا الله یا مجید یا الله یا حفیظ یا الله یا محیطیا الله یا سید السادات یا الله یا اول یا الله یا آخر یا الله یا ظاهر یا الله یاباطن یا الله یا فاخر یا الله یا قاهر یا الله یا رباه یا الله یا رباه یا الله یارباه یا الله یا ودود یا الله یا نور یا الله یا رافع یا الله یا مانع یا الله یادافع یا الله یا فاتح یا الله یا نفاح [نفاع ]یا الله یا جلیل یا الله یا جمیل یاالله یا شهید یا الله یا شاهد یا الله یا مغیث‏یا الله یا حبیب یا الله یا فاطر یاالله یا مطهر یا الله یا ملک [ملیک ]یا الله یا مقتدر یا الله یا قابض یا الله یاباسط یا الله یا محیی یا الله یا ممیت‏یا الله یا باعث‏یا الله یا وارث یا الله یامعطی یا الله یا مفضل یا الله یا منعم یا الله یا حق یا الله یا مبین یا الله یاطیب یا الله یا محسن یا الله یا مجمل یا الله یا مبدئ یا الله یا معید یا الله یابارئ یا الله یا بدیع یا الله یا هادی یا الله یا کافی یا الله یا شافی یا الله یاعلی یا الله یا عظیم یا الله یا حنان یا الله یا منان یا الله یا ذا الطول یا اللهیا متعالی یا الله یا عدل یا الله یا ذا المعارج یا الله یا صادق یا الله یا صدوقیا الله یا دیان یا الله یا باقی یا الله یا واقی یا الله یا ذا الجلال یا الله یاذا الاکرام یا الله یا محمود یا الله یا معبود یا الله یا صانع یا الله یا معین یاالله یا مکون یا الله یا فعال یا الله یا لطیف یا الله یا غفور یا الله [یا جلیل یاالله ]یا شکور یا الله یا نور یا الله یا قدیر [قدیم ]یا الله یا رباه یا الله یارباه یا الله یا رباه یا الله یا رباه یا الله یا رباه یا الله یا رباه یا الله یارباه یا الله یا رباه یا الله یا رباه یا الله یا رباه یا الله اسالک ان تصلی علىمحمد و آل محمد و تمن علی برضاک و تعفو عنی بحلمک و توسع علی من رزقک الحلال الطیبو من حیث احتسب و من حیث لا احتسب فانی عبدک لیس لی احد سواک و لا احد اساله غیرکیا ارحم الراحمین ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم پس به سجده مى‏روى ومى‏گویى یا الله یا الله یا الله یا رب یا رب یا رب یا منزل البرکات بک تنزل کلحاجة اسالک بکل اسم فی مخزون الغیب عندک و الاسماء المشهورات عندک المکتوبة علىسرادق عرشک ان تصلی على محمد و آل محمد و ان تقبل منی شهر رمضان و تکتبنی منالوافدین الى بیتک الحرام و تصفح لی عن الذنوب العظام و تستخرج لی یا رب کنوزک یارحمان.

 

نهمچهارده رکعت نماز کند


بخواند در هر رکعتى حمد و آیة الکرسی و سه مرتبه قل هوالله احد تا براى او باشد به هر رکعتى ثواب عبادت چهل سال و عبادت هر که روزه گرفتهو نماز خوانده در آن ماه.

دهمشیخ در مصباحفرموده که در آخر شب غسل کن و بنشین در جاى نماز خود تا طلوع فجر.

روزاول

روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است:

اولآنکه بخوانى بعد از نماز صبح و نماز عید آن تکبیراتى راکه در شبش بعد از نماز فریضه مى‏خواندى.

دومآنکه بخوانى بعد از نماز صبح دعایى را که سید روایت کرده اللهم انی توجهت الیکبمحمد امامی الخ.
و شیخ این دعا را بعد از نماز عید ذکر فرموده.

سومبیرون کردن زکات فطره است از هر سرى صاعى پیش از نماز عیدبه تفصیلى که در کتب فقهیه است و بدان که زکات فطره واجب مؤکد است و شرط قبولى روزهماه رمضان و سبب حفظ تا سال دیگر است و حق تعالى آن را مقدم بر نماز ذکر فرموده دراین آیه شریفه قد افلح من تزکى و ذکر اسم ربه فصلى.

چهارمغسل است. و بهتر آن است که اگر ممکن شود از نهر غسل کنىو وقت آن بعد از طلوع فجر است تا زمان به جا آوردن نماز عید چنانچه شیخ فرموده و درجزء روایتى است که غسل را در زیر سقفى بکن و چون خواستى غسل کنى بگو اللهم ایمانابک و تصدیقا بکتابک و اتباع سنة نبیک محمد صلى الله علیه و آله پس بسم الله بگو وغسل کن و چون از غسل فارغ شدى بگو اللهم اجعله کفارة لذنوبی و طهر دینی اللهم اذهبعنی الدنس.

پنجمپوشیدن جامه نیکو و بکار بردنبوى خوش و رفتن به صحرا در غیر مکه براى نماز کردن در زیر آسمان.

ششمپیش از نماز عید در اول روز افطار کنى. و بهتر آن است کهبه خرما یا به شیرینى باشد و شیخ مفید فرموده مستحب است تناول کردن مقدار کمى ازتربت‏سید الشهداء علیه السلام که شفا است از براى هر دردى.

هفتمآنکه چون مهیا شدى از براى رفتن به نماز عید بیرون نروىمگر بعد از طلوع آفتاب و آنکه بخوانى دعایى را که سید در اقبال نقل کرده (از جملهاز ابو حمزه ثمالى روایت کرده از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که فرمود: بخواندر عید فطر و قربان و جمعه وقتى که مهیا شدى به جهت‏بیرون رفتن به نماز این دعا رااللهم من تهیا فی هذا الیوم او تعبا او اعد و استعد لوفادة الى مخلوق رجاء رفده ونوافله و فواضله و عطایاه فان الیک یا سیدی تهیئتی و تعبئتی و اعدادی و استعدادیرجاء رفدک و جوائزک و نوافلک و فواضلک و فضائلک و عطایاک و قد غدوت الى عید مناعیاد امة نبیک محمد صلوات الله علیه و على آله و لم افد الیک الیوم بعمل صالح اثقبه قدمته و لا توجهت‏بمخلوق املته و لکن اتیتک خاضعا مقرا بذنوبی و اساءتی الى نفسیفیا عظیم یا عظیم یا عظیم اغفر لی العظیم من ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب العظام الاانت‏یا لا اله الا انت‏یا ارحم الراحمین.

هشتمخواندن نماز عید است. و آن دو رکعت است در رکعت اول حمد و سوره اعلى بخواند و بعداز قرائت پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر این قنوت را بخواند

اللهم [انت اهل ] اهل الکبریاء والعظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوى و المغفرة اسالکبحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلى الله علیه و آله ذخرا و شرفا ومزیدا ان تصلی على محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمدو ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اجمعین اللهمانی اسالک خیر ما سالک منه عبادک الصالحون و اعوذ بک فیه مما استعاذ منه عبادکالصالحون المخلصون

پس تکبیر ششم بگوید و به رکوع رود وبعد از رکوع و سجود برخیزد به رکعت دوم و بعد از حمد سوره و الشمس بخواند پس چهارتکبیر بگوید و بعد از هر تکبیرى آن قنوت را بخواند و چون فارغ شد تکبیر پنجم گوید وبه رکوع رود پس نماز را تمام کند و بعد از سلام تسبیح زهرا علیها السلام بفرستد وبعد از نماز عید دعاهاى بسیار وارد شده است و شاید بهترین آنها دعاى چهل و ششمصحیفه کامله باشد [72]و مستحب است که نماز عید در زیر آسمان و بر روى زمین بدون فرشو بوریا واقع شود و آنکه برگردد از مصلى از غیر آن راهى که رفته بود و دعا کند ازبراى برادران دینى خود به قبولى اعمال.

نهمزیارت کند امام حسین علیه السلام را.

دهم

/ 4 نظر / 11 بازدید
قطره

سلام قبول باشه عيدتون هم مبارك [گل][گل][گل] قالب نو مبارك خيلي با صفا شده وبلاگت در مورد رؤيت ماه هم اگر مطلب دارين بي زحمت بزارين خيلي ها شبهه دارن [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

قطره

عيد شما مبارك[گل][گل] [هورا][هورا][خنده][خنده][گل][گل] [خداحافظ]

قطره

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی کایام گل و یاسمن و عید صیام است [خجالت][چشمک]

قطره

عید يعنى يك غزل دلواپسى***عید يعنى گريه هاى بى كسى عید يعنى روح سبز انتظار***عید يعنى لحظه هاى بى قرار عید يعنى ندبه اى در هجر دوست***عید خود ندبه گر ديدار اوست عید يعنى لاله ها دلخون شوند***از غم او بيدها مجنون شوند عید يعنى يك كوير بى قرار***از عطش سرخ و دلش در انتظار انتظار قطره اى باران عشق***تا فرو شويد غم هجران عشق عید يعنى بغض بى رنگ غزل***هق هق بارانى چنگ غزل زخمه اى از جنس غم بر تار دل***تا فرو شويد غم هجران دل عید يعنى روح سبز انتظار***عید يعنى لحظه هاى بى قرار [بغل]