رابطه علم و ایمان

انسانیت در انسان اصالت و استقلال دارد، صرفاً انعکاسی از زندگی حیوانی او نیست. علم و ایمان دو رکن از ارکان اساسی انسانیت انسان است.

در رابطه‌ علم و ایمان از دو ناحیه می‌توان سخن گفت: یکی اینکه آیا تفسیر و برداشتی که ایمانزا و آرمانخیز باشد و در عین حال مورد تأیید منطق باشد وجود دارد یا تمام تفکراتی که علم و فلسفه به ما می دهد همه بر ضد ایمان‌ها و دلبستگی ها و امیدها است؟

این همان مسئله ای است که تحت عنوان جهان بینی مطرح می‌شود. ناحیه‌ دیگر ناحیه‌ تاثیرات علم از یک طرف ایمان از طرف دیگر بر روی انسان است.

آیا علم به چیزی می‌خواند و ایمان به چیز دیگری ضد آن، آیا علم ما را به سویی می برد و ایمان به سویی دیگر؟

هرگز چنین نیست بلکه :

علم ابزار می سازد و ایمان مقصد.

علم توانستن است و ایمان خوب خواستن.

علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس.

علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز.

علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد.

علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون.

علم روشنایی و توانایی می بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی.

علم جهان را سازگار می کند و ایمان انسان را با خودش.

علم نیروی منفصل می دهد و ایمان نیروی متصل.

علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی.

علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح.

علم در مقابل هجوم بیماری ها، سیل ها، زمزمه ها و طوفان ها ایمنی می دهد و ایمان در مقابل اضطراب ها، تنهایی ها، احساس بی پناهی ها ، پوچ انگاری ها.

علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می دهد و ایمان به شکل عمودی بالا می برد.

علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد.

 

استاد شهید مطهری

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید